قطعات گيربکس هاي دور متغير
تصوير
نام قطعه
خار فنرى
فنر بشقابي
فرفره
بوش فرفره
نگهدارنده ثابت داخلى
واشر متحرک داخلي
راهنماي فرفره
نگهدارنده فنر بشقابى
درپوش روغن نما
IMG_0542-w IMG_0236-w IMG_0528-w
IMG_0524-w IMG_0533-w
1914288 1914188
IMG_0262-w IMG_0543-w
IMG_0552-w IMG_0549-w
IMG_0107-w IMG_0548-w
IMG_0556-w IMG_0554-w