براى سفارش قطعات مى توانيد يکى از راه هاى زير را انتخاب کنيد

سفارش بر اساس محصولات توليد شده
برخى از قطعات و مجموعه هاى توليد شده توسط صنايع توليدى متين رو در سايت آورده شده است که مى توانيد قطعه مورد نظر حود را بر اساس آن مشخص کنيد. به منظور تعيين دقيق نياز شما، جزئيات محصول از نظر ابعادى به همراه شماره فنى از سوى واحد فروش در اختيار شما قرار مى گيرد و پس از مشورت نهايى با واحد فنى پيش فاکتور صادر مى شود

سفارش بر اساس محصولات توليد شده با ابعاد جديد
محصول شما مى تواند از نظر ظاهرى همانند توليدات پيشين باشد اما از نظر ابعادى در فهرست فروش وجود نداشته باشد. در اين صورت با ارسال  نقشه فنى و يا ارسال پستى قطعه يا مجموعه در مناسب ترين زمان ممکن اطلاعات فنى ارائه و پيش فاکتور صادر مى شود

سفارش محصول جديد
در اين شرايط واحد فنى اطلاعات دقيق محيط کارى قطعه يا مجموعه و نمونه اى از آن را از شما دريافت مى کند، در صورت موافقت با پيش فاکتور ارسالى نمونه ساخته مى شود و پس از تأييد آن، بر اساس پيش فاکتور عمل مى شود